Ansvarsfriskrivning

Ansvarsfriskrivning

Den information som ingår i denna presentation granskas på grund av ändrad teknik och ändrade föreskriftskrav. Även om vi bemödat oss om att informationen ska vara exakt kan Oljefyndet.se inte hållas ansvariga för förluster eller skador som orsakats av fel, utelämnanden, tryckfel eller feltolkningar av innehållet i presentationen.

Den tekniska informationen och rekommendationerna erbjuds för köparnas och deras användares och kunders överväganden, undersökningar och verifiering, och gäller endast de namngivna produkterna eller materialen när dessa inte kombineras med andra produkter eller material. Användaren är ensam ansvarig för alla avgöranden och kontroller beträffande all användning av material, produkter eller processer. Informationen och rekommendationerna gäller alltid under förutsättning av och har inte företräde framför eventuella rekommendationer från en motor-/utrustnings-/maskintillverkare. Oljefyndet.se avsäger sig uttryckligen allt ansvar för direkta, indirekta eller följdskador, förluster eller kroppsskador som orsakats, direkt eller indirekt, på grund av några resultat som hämtats eller härletts från användning av produkter eller material i anslutning till denna tekniska information eller rekommendationer om sådan användning.